கடற்கரைகளை பாதுகாக்க நடைமுறைபடுத்தும் புதிய நடவடிக்கை!