பெட்டிகலோ கெம்பசை பட்டம் வழங்கக்கூடியதாக அங்கீகரிக்க முடியாது.! -பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு