ஷாருக்கானுக்கு இலங்கையில் குண்டு வைத்தது யார்? ரஞ்சனின் பேச்சில் திண்டாடும் அரசாங்கம்!