களுத்துரை மாவட்டத்தில் மேலும் ஐந்து கிராமங்கள் முடக்கம்!!

களுத்துரை மாவட்டத்தில் மேலும் ஐந்து கிராமங்கள் முடக்கம்!!


களுத்தரை மாவட்டத்தில் வலல்லாவிட்ட பிரதேச செயலகத்திற்குற்பட்ட ஐந்து கிராமங்கள் மேலதிக அறிவிப்பு வரும் வரையில் தனிமைபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

  • குலவிட்ட உதுர
  • குலவிட்ட தகுண
  • வெதவத்த
  • மகுருமஸ்வில
  • மாகலந்தாவகருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post