புதிதாக தனிமைபடுத்தல் பிரதேசமாக அறிவித்த மற்றும் அகற்றப்பட்ட பகுதிகள் தொடர்பான தகவல்!

புதிதாக தனிமைபடுத்தல் பிரதேசமாக அறிவித்த மற்றும் அகற்றப்பட்ட பகுதிகள் தொடர்பான தகவல்!கொழும்பு மாவட்டம்

டிசம்பர் 14 காலை 05 முதல் அகற்றப்பட்ட பிரதேசங்கள்

சிரிசந்த குடியிருப்பு தொகுதி (கிராண்ட்பாஸ் பொலிஸ் பிரிவு)
சிரிமுது உயன (கிராண்ட்பாஸ் பொலிஸ் பிரிவு)
லக்ஹிரு செவன புகையிரத குடியிருப்பு தொகுதி (மாலிகாவத்தை பொலிஸ் பிரிவு)
சிரிசர உயன (பொரளை பொலிஸ் பிரிவு)

தொடர்ந்து தனிமைபடுத்தல் அமுலில் இருக்கும் பிரதேசங்கள்

முகத்துவாரம் பொலிஸ் பிரிவு
கொட்டாஞ்சேனை பொலிஸ் பிரிவு
கிராண்ட்பாஸ் பொலிஸ் பிரிவு
வாழைத்தோட்டம் பொலிஸ் பிரிவு
மாலிகாவத்தை பொலிஸ் பிரிவு
தெமடகொடை பொலிஸ் பிரிவு
மருதானை பொலிஸ் பிரிவு
கொம்பனி தெரு பொலிஸ் பிரவில் வேகந்த கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
பொரளை பொலிஸ் பிரிவில் வனாதமுல்ல கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸ் பிரிவில்ல சாலமுல்ல கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
மட்டக்குளிய பொலிஸ் பிரிவில் பர்கஸன் தெற்கு பிரிவு
கொம்பமி தெரு ஹுனுபிட்டிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
கருவாத்தோட்டம் பொலிஸ் பிரவில் 60 ஆவது தோட்டம்
வெல்லவத்த பொலிஸ் பிரிவில் கோகிலா பாதை
ஆட்டிப்பட்டித்தெரு பொலிஸ் பிரிவு
கரையோர பொலிஸ் பிரிவு

நாளை (14) காலை 5  முதல் புதிதாக தனிமைபடுத்தப்படும் இடம்

வெல்லவத்தை பொலிஸ் பிரிவில் மயுர பெதஸ


$ads={2}

கம்பஹா மாவட்டம்

டிசம்பர் 14 காலை 05 முதல் அகற்றப்பட்ட பிரதேசங்கள்

வத்தலை பொலிஸ் பிரிவில்
கெரவலபிட்டிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
ஹேகித்த கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
குருந்துஹேன கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
எவரிவத்த கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
வெலிகடமுள்ள கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு

பேலியகொட பொலிஸ் பிரிவில்
பட்டிய - வடக்கு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு


தொடர்ந்து தனிமைபடுத்தல் அமுலில் இருக்கும் பிரதேசங்கள்

பேலியகொட பொலிஸ் பிரிவில்
பேலியகொடவத்த கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
பேலியகொட கஹபட கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
மீகஹவத்த கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு

கிரிபத்கொட பொலிஸ் பிரிவு
வெலேகொட வடக்கு

நீர்கொழும்பு பொலிஸ் பிரிவு
தலதூவ கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவில் MC வீட்டுக் குடியிருப்பு

வேயங்கொட பொலிஸ் பிரிவு
ஹிரிபிடிய தெற்கு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரவில் நிதஹஸ் மாவத்த

நாளை (14) காலை 5  முதல் புதிதாக தனிமைபடுத்தப்படும் இடம்

வத்தலை பொலிஸ் பிரிவு
கெரவலபிட்டிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவில் நய்தூவ பிரதேசம்
வெலிகடமுல்ல கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவில் தூவேவத்த பிரதேசம்

பேலியகொட பொலிஸ் பிரிவு

பட்டியமுல்ல கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவில் ரோஹண விகார மாவத்தை

கிரிபத்கொட பொலிஸ் பிரிவு
ஹுனுபிட்டிய வடக்கு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவில் வெதிகந்த பிரதேசம்

நிட்டம்புவ பொலிழ்ச் பிரிவு
திஹாரிய வடக்கு மற்றும் கிழக்கு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரவுகள்
கத்தொட வீதி மற்றும் ஹித்ரா மாவத்தை நுழைவாயில்

களுத்தரை மாவட்டம்

நாளை (14) காலை 5  முதல் புதிதாக தனிமைபடுத்தப்படும் இடம்

புலத்சிங்கள பிரதேச பிரிவில் வேகன்கல்ல கிழக்கு  மற்றும் மேற்கு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள்
குடா ஹீனிடியன்கல கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post